Demi Dunya Atikan Nu Walagri, KKNT UPI 2021 Terus Laksana Dina Mangsa Pandemi

0

Sasalad anu nyaliara saalam dunya téh geus cacap sataun leuwih. Rupa-rupa kawijakan pikeun nyingkahan jeung ngontrol Covid-19 téh geus itu-ieu, tangtuna loba widang atawa séktor anu kapangaruhan, ti mimiti widang ékonomi, pariwisata, jasa, jeung sajabana, kaasup widang atikan. Dunya atikan anu sakuduna lain waé ngatik perkara paélmuan tapi ogé perkara tatakrama boh basa boh laku lampah, dina ieu mangsa sasalad mah éta atikan anu ésénsial téh teu katepikeun sacara maksimal.

Dina ieu mangsa sasalad Covid-19 anu masih nyaliara di sakumna dunya tur tuluy mutasi, Universitas Pendidikan Indonesia teu kendat optimis teu weléh sumanget pikeun ngalaksanakeun program KKN Tematik taun 2021 di tengah pandemi.

Ieu kagiatan KKNT UPI taun 2021 leuwih fokus kana widang atikan jeung ékonomi kréatif anu tangtuna leuwih nyindekel kana perkara digitalisasi jeung daring, kalayan téma Membangun Desa Melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi Dalam Implementasi MBKM pada Masa Pandemi (KKN Tematik MDBPE-MBKM) anu dilaksanakeun di lembur séwang-séwangan sacara individu atawa kelompok kecil terbatas anu tangtuna nerapkeun protokol kaséhatan.

Pikeun ngahontal udagan KKNT taun 2021 ngeunaan ngawangun désa anu walagri dina mangsa sasalad ngaliwatan penguatan widang atikan jeung ékonomi, ieu kagiatan KKNT UPI 2021 téh atuh dibagi jadi dua gelombang. Salasahiji mahasiswa UPI anu ngalaksanakeun ieu KKNT UPI 2021 gelombang 1 téh nyaéta Deni Abdul Ghoni, anu ngalaksanakeun KKNT widang Pendidikan di SMP Yastrib Banjaran Kabupatén Bandung, Jawa Barat.

Tina salapan kagiatan utama KKNT widang pendidikan, Deni leuwih fokus dina mantuan administrasi sakola anu masih kurang rapih, ogé dina ngaping guru-guru mata pelajaran pikeun maham kana média pangajaran, mantuan nyieun bahan ajar daring, ngaping nyieun RPP daring, jeung sajabana, anu tangtuna luyu jeung kaayaan mangsa sasalad Covid-19 anu masih ngadodoho.

[irp]

Sakumaha intruksi ti LPPM UPI, kagiatan KKNT UPI anu dilaksanakeun ku Deni téh geus dimimitian ti tanggal 1 Juli tur mungkas di tanggal 30 Juli 2021. Dina program mantuan administrasi sakola Deni gawé bareng jeung pihak tata usahana, ti mimiti mantuan ngeusian buku induk anu masih kosong, ngavalidasi data siswa dina dapodik, nepi ka mantuan panitia PPDB dina ngokolakeun administrasi pendaftaran siswana. Ieu kagiatan téh minangka tarékah sangkan administrasi sakola bisa katata kalayan tartib.

Lian ti kitu, di minggu katilu kagiatan KKN, Deni nyieun SOP Surat pikeun disampurnakeun ku pihak TU SMP Yastrib, sabab hadé goréngna sakola téh salasahiji indikasina bisa ditingali tina katatana administrasi. Lian ti mantuan tata usaha dina ngokolakeun administrasi, Deni ogé mantuan guru dina nyieun absénsi siswa ogé nyieun daftar nilai siswana, luyu jeung pangabutuh.

[irp]

Saluareun mantuan administrasi tata usaha, Deni ogé mantuan pihak sakola pikeun ngokolakeun pendataan KIP/PIP anu tangtuna koordinasina dilaksanakeun kalayan daring ngaliwatan Whatsapp group kelas, nepi ka nganteur pihak sakola pikeun ngavalidasi data. Ieu kagiatan téh didadasaran ku pangalaman Deni anu kungsi nampa KIP/PIP mangsa sakola di SMP jeung SMA, jadi saeutik-lobana mah bisa mantuan.

Naha geuning fokus dina administrasi sakola? Atuh tangtu waé Deni ogé ngalaksanakeun kagiatan pendampingan ka siswa jeung ka sepuh siswana, kalayan sasaran 10 urang siswa jeung sepuhna. Ieu apingan téh minangka tarékah pikeun matotoskeun pasualan siswa dina diajar daring da geuning ceuk Putri (Siswa kelas 8B) mah, “Salami sakola daring téh abi mah sesah ngartos kana matéri anu didugikeun ku guru”, kitu pokna dina grup nalika keur pendampingan téh. Sibukna sepuh siswa ngabalukarkeun prosés diajar di imah téh teu katalingakeun jadi salasahiji tangtangan ogé dina PJJ ieu.

[irp]

Laju, minangka tarékah pikeun nguatkeun kamampuh guru dina ngagunakeun aplikasi anu bisa dipaké pikeun pangajaran daring, Deni téh ngayakeun kagiatan IHT pikeun guru-guru SMP Yastrib kalayan jejer Penguatan Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Daring Berbasis Sinkronus dan Asinkronus di Masa Pandemi.

Ieu kagiatan IHT téh nekenkeun kana tata cara maké aplikasi Télégram anu bisa teleponan tanwates, jeung video call sakelas. Ieu aplikasi dipilih téh alatan ningali kaayaan siswa anu kawatesanan dina masalah kuota lamun PJJ-na kudu ngagunakeun aplikasi telekomunikasi real time zoom jeung Google meeting.

Dilaksanakeunna ieu program-program téh dipiharep saeutik-lobana bisa mantuan dunya atikan sangkan bisa tuluy lumangsung salila ieu mangsa sasalad Covid-19. Ayana kagiatan KKNT UPI 2021 dina mangsa pandemi téh jadi salasahiji inovasi jeung kawanter UPI pikeun terus babakti ka nagri ngaliwatan pangwangunan atikan jeung ékonomi sangkan walagri dina mangsa pandemi.

Mugia ieu kagiatan KKNT UPI 2021 anu dilaksanakeun ku para mahasiswa di lemburna séwang-séwangan sa-Indonesia téh bisa jadi cukang lantaran sumanget diajar jeung usaha masarakat ogé para peserta didik téh tuluy ngabebela najan kayaan samar kaduga, tur bisa méré bongbolong kana kaayaan anu ayeuna keur karandapan.

Penulis: Deni Abdul Ghoni
(Mahasiswa Pendidikan Bahasa, Universitas Pendidikan Indonesia)

Tinggalkan Balasan