Demi Dunya Atikan Nu Walagri, KKNT UPI 2021 Terus Laksana Dina Mangsa Pandemi

oleh

Sasalad anu nyaliara saalam dunya téh geus cacap sataun leuwih. Rupa-rupa kawijakan pikeun nyingkahan jeung ngontrol Covid-19 téh geus itu-ieu, tangtuna loba widang atawa séktor anu kapangaruhan, ti mimiti widang ékonomi, pariwisata, jasa, jeung sajabana, kaasup widang atikan. Dunya atikan anu sakuduna lain waé ngatik perkara paélmuan tapi ogé perkara tatakrama boh basa boh laku lampah, dina ieu mangsa sasalad mah éta atikan anu ésénsial téh teu katepikeun sacara maksimal.

Dina ieu mangsa sasalad Covid-19 anu masih nyaliara di sakumna dunya tur tuluy mutasi, Universitas Pendidikan Indonesia teu kendat optimis teu weléh sumanget pikeun ngalaksanakeun program KKN Tematik taun 2021 di tengah pandemi.

Ieu kagiatan KKNT UPI taun 2021 leuwih fokus kana widang atikan jeung ékonomi kréatif anu tangtuna leuwih nyindekel kana perkara digitalisasi jeung daring, kalayan téma Membangun Desa Melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi Dalam Implementasi MBKM pada Masa Pandemi (KKN Tematik MDBPE-MBKM) anu dilaksanakeun di lembur séwang-séwangan sacara individu atawa kelompok kecil terbatas anu tangtuna nerapkeun protokol kaséhatan.

Pikeun ngahontal udagan KKNT taun 2021 ngeunaan ngawangun désa anu walagri dina mangsa sasalad ngaliwatan penguatan widang atikan jeung ékonomi, ieu kagiatan KKNT UPI 2021 téh atuh dibagi jadi dua gelombang. Salasahiji mahasiswa UPI anu ngalaksanakeun ieu KKNT UPI 2021 gelombang 1 téh nyaéta Deni Abdul Ghoni, anu ngalaksanakeun KKNT widang Pendidikan di SMP Yastrib Banjaran Kabupatén Bandung, Jawa Barat.