Henteu jeung Lalab Kurang Apdol

oleh
Lalab atah

Bewarajabar.com — Urang Sunda mah beuki lalab. Mun dahar henteu jeung lalab, kurang apdol majar teh. Komo deungeunna lauk asin gabus tuhur jeung angeun haseum, lalab teh mutlak kudu aya. Dibelaan kokotetengan ka tukang, neangan peuteuy selong, mun can aya lalab.

Lain urang Sunda wae nu beuki lalab teh. Seler sejen ge nu geus lila di tatar Sunda oge biasana beuki lalab. Mun aya acara botram, tara tinggaleun ngadahar lalab,  dicoelkeun kana sambel tarasi.

Loba tutuwuhan nu bisa dilalab. Geus puguh sayureun mah model buah kacang panjang, dangdaunan pager hirup oge dialundeur diseupan dijieun lalab. Eta geuning daun kastuba, daun mamangkokan, daun puring, daun kadongdong jeung daun baluntas. Malah daun kadongdong jeung daun baluntas mah tara diseupan heula. Atahna wae dicoelkeun kana sambel.

Dangdaunan sejenna nu biasa dilalab diantarana daun paria, daun emes, daun leor, daun kacang panjang, daun jaat, jeung daun sampeu. Nu diundeur lain daun kolotna, tapi daun ngorana (pucukna). Memeh dilalab diseupan heula.

Ari lalab nu sok langsung didahar atah, lian ti daun kadongdong jeung daun baluntas teh, nyaeta daun jambu mede, daun gedang, daun surawung, jonghe, sintrong, gunda jeung rea-rea deui. Asal teu mabok, daun naon wae ngeunah dilalab ceuk nu beuki mah.