Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

oleh
Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

Kab. Ciamis, Bewarajabar — Sanajan sasalad corona masih kénéh ngadodoho, UPI teu weléh ngalaksanakeun program rutin taunan nu wajib dikontrak ku mahasiswa semester ahir. Kusabab tuhu kana aturan Pamaréntah, Universitas Pendidikan Indonesia ngalarapkeun kawijakan KKN sacara daring. Ieu KKN téh dilaksanakeun di lemburna séwang-séwangan kalawan téma “Membangun Desa Melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi dalam Iplementasi MBKM Pada Masa Pandemi Covid-19”

Dina raraga ngawangun Désa sangkan leuwih nanjeur, pihak UPI ngagembor-gemborkeun sababaraha program kerja nu kudu dipigawé. Mahasiswa diwenangkeun milih salasahiji antara widang atikan jeung widang ékonomi. Ku kituna salasahiji mahasiswi semester 6, Indri Destiani, ti Departemen Pendidikan Bahasa Sunda UPI babakti di lemburna sorangan, nyaéta di Désa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupatén Ciamis, Jawa Barat. Anjeunna mokuskeun kana widang atikan, kalawan sasaran kagiatanna nyaéta Sakola, Guru, Siswa sarta para sepuh siswa. Ieu kagiatan lumangsung ti 1 Juli nepi ka 30 Juli 2021.

Luyu jeung pedoman KKN Tematik UPI 2021, nu nekenkeun mahasiswa teu meunang ancrub langsung ka masarakat, ku kituna aya sababaraha program nu dilaksanakeun via daring nu ngabalukarkeun teu bisa pateuteup langsung jeung sasaran kagiatan. Anapon kitu, ieu kagiatan téh lumangsung kalawan lancar jeung meunang aprésiasi ti Kepala Sekolah jeung Guru SDN 2 Karangkamulyan.

Kiwari, dina mangsa pandemi mémang sagala kawatesanan. Tapi dina matéakeun babakti di lembur sorangan téa, Indri ngalakukeun pendampingan siswa ka tatangga sabudeureun imahna. Anapon bentuk babaktina nyaéta ngaping, maturan, jeung nyieun kagiatan siswa salila libur di imah. Ieu program téh dikasangtukangan ku kahariwang  manéhna kana kaulinan barudak jaman ayeuna, barudak leuwih milih ngomé hp jeung tiktokan tibatan ulin jeung babaturan sapantaranana. Pikeun narékahan pasualan nu jiga kitu, Indri ngayakeun kagiatan program “Libur Produktif”, nyaéta kagiatan nyieun kerajinan, Lomba mewarnai, jeung ngawanohkeun kaulinan barudak nu geus dipohokeun.

Lian ti éta, Indri miboga program penguatan pembelajaran daring ku cara mantuan guru SDN 2 Karangkamulyan dina nyieun média pangajaran sarta mantuan administrasi sakola. Tujuan dijieunna média pangajaran dipiharep bisa numuwuhkeun minat diajar siswa.

Ngaronjatkeun karep diajar siswa mangrupa perkara nu penting. Komo dina mangsa pandemi mah, pangajaran nu dilakukeun sacara daring atawa PJJ bakal nyieun siswa stress jeung teu ngarti kana matéri nu ditepikeun. Anapon cara pikeun  ngungkulan éta pasualan téh salasahijina ku cara nyieun média jeung video pembelajaran.

Numutkeun Bu Rita salasahiji Guru SDN 2 Karangkamulyan, negeskeun yén minat diajar siswa salila pembelajaran daring téh ngurangan pisan.

“Pami online mah tara sadaya ngerjaken tugas Néng, malih mah aya nu ku sepuh dikerjakeunna téh, atuh nu janten pinter mamahna sanés siswana”. Ceuk Wali Kelas, Kelas 4.

Anapon tina 22 siswa nu ngerjakeun tugas téh ngan aya 8 urang. Numutkeun salasahiji sepuh siswa, éta hal téh balukar tina kurangna sarana prasarana, sinyal jeung kuota, sarta kurangna pangaweruh dina ngagunakeun téhnologi.

Saterusna, program nu geus kalaksanakeun ku Indri nyaéta pendampingan ka para sepuh siswa. Téhnisna ngaliwatan grup Whatsapp. Dijieunna ieu program pikeun ngawadahan para sepuh siswa tina kabaluwengan perkara diajar online, ogé pikeun ngapungkeun sababaraha informasi ngeunaan cara ngatik budak salila pandemi.

Situasi pandemi saperti kieu teu ngurangan inovasi jeung kréativitas mahasiswa UPI dina ngajalankeun program KKN. Dipiharep ku ayana mahasiswa nu babakti di lemburna sorangan bisa méré bongbolong ngeunaan masalah nu keur karandapan.