Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

oleh
Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

Kab. Ciamis, Bewarajabar — Sanajan sasalad corona masih kénéh ngadodoho, UPI teu weléh ngalaksanakeun program rutin taunan nu wajib dikontrak ku mahasiswa semester ahir. Kusabab tuhu kana aturan Pamaréntah, Universitas Pendidikan Indonesia ngalarapkeun kawijakan KKN sacara daring. Ieu KKN téh dilaksanakeun di lemburna séwang-séwangan kalawan téma “Membangun Desa Melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi dalam Iplementasi MBKM Pada Masa Pandemi Covid-19”

Dina raraga ngawangun Désa sangkan leuwih nanjeur, pihak UPI ngagembor-gemborkeun sababaraha program kerja nu kudu dipigawé. Mahasiswa diwenangkeun milih salasahiji antara widang atikan jeung widang ékonomi. Ku kituna salasahiji mahasiswi semester 6, Indri Destiani, ti Departemen Pendidikan Bahasa Sunda UPI babakti di lemburna sorangan, nyaéta di Désa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupatén Ciamis, Jawa Barat. Anjeunna mokuskeun kana widang atikan, kalawan sasaran kagiatanna nyaéta Sakola, Guru, Siswa sarta para sepuh siswa. Ieu kagiatan lumangsung ti 1 Juli nepi ka 30 Juli 2021.

Luyu jeung pedoman KKN Tematik UPI 2021, nu nekenkeun mahasiswa teu meunang ancrub langsung ka masarakat, ku kituna aya sababaraha program nu dilaksanakeun via daring nu ngabalukarkeun teu bisa pateuteup langsung jeung sasaran kagiatan. Anapon kitu, ieu kagiatan téh lumangsung kalawan lancar jeung meunang aprésiasi ti Kepala Sekolah jeung Guru SDN 2 Karangkamulyan.

Kiwari, dina mangsa pandemi mémang sagala kawatesanan. Tapi dina matéakeun babakti di lembur sorangan téa, Indri ngalakukeun pendampingan siswa ka tatangga sabudeureun imahna. Anapon bentuk babaktina nyaéta ngaping, maturan, jeung nyieun kagiatan siswa salila libur di imah. Ieu program téh dikasangtukangan ku kahariwang  manéhna kana kaulinan barudak jaman ayeuna, barudak leuwih milih ngomé hp jeung tiktokan tibatan ulin jeung babaturan sapantaranana. Pikeun narékahan pasualan nu jiga kitu, Indri ngayakeun kagiatan program “Libur Produktif”, nyaéta kagiatan nyieun kerajinan, Lomba mewarnai, jeung ngawanohkeun kaulinan barudak nu geus dipohokeun.