Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

oleh
Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

Lian ti éta, Indri miboga program penguatan pembelajaran daring ku cara mantuan guru SDN 2 Karangkamulyan dina nyieun média pangajaran sarta mantuan administrasi sakola. Tujuan dijieunna média pangajaran dipiharep bisa numuwuhkeun minat diajar siswa.

Ngaronjatkeun karep diajar siswa mangrupa perkara nu penting. Komo dina mangsa pandemi mah, pangajaran nu dilakukeun sacara daring atawa PJJ bakal nyieun siswa stress jeung teu ngarti kana matéri nu ditepikeun. Anapon cara pikeun  ngungkulan éta pasualan téh salasahijina ku cara nyieun média jeung video pembelajaran.

Numutkeun Bu Rita salasahiji Guru SDN 2 Karangkamulyan, negeskeun yén minat diajar siswa salila pembelajaran daring téh ngurangan pisan.

“Pami online mah tara sadaya ngerjaken tugas Néng, malih mah aya nu ku sepuh dikerjakeunna téh, atuh nu janten pinter mamahna sanés siswana”. Ceuk Wali Kelas, Kelas 4.

Anapon tina 22 siswa nu ngerjakeun tugas téh ngan aya 8 urang. Numutkeun salasahiji sepuh siswa, éta hal téh balukar tina kurangna sarana prasarana, sinyal jeung kuota, sarta kurangna pangaweruh dina ngagunakeun téhnologi.

Saterusna, program nu geus kalaksanakeun ku Indri nyaéta pendampingan ka para sepuh siswa. Téhnisna ngaliwatan grup Whatsapp. Dijieunna ieu program pikeun ngawadahan para sepuh siswa tina kabaluwengan perkara diajar online, ogé pikeun ngapungkeun sababaraha informasi ngeunaan cara ngatik budak salila pandemi.