Basa Sunda Jadi Conto di Mancanagara

oleh

Bewarajabar.com — Urang Jepang, profésor widang kaindonésiaan di Universitas Nanzan, Mikihiro Moriyama, kénging gelar doktor perkawis Sunda hasil mertahankeun sastrakanta (disértasi) nu dijudulan “New Spirit: Sundanese Publishing and the Canging Configuration of Writing in Nineteenth Century West Java”, di Rijkuniversiteit Leiden, Walanda.

Sawatara waktos kapengker, saparantos mulangkeun panineungan di tatar Sunda, Mikihiro nyerat makalah nu judulna “Naha Basa Sunda Hudang Deui?”

Eusina perkawis kamekaran basa Sunda saparantos Orde Baru runtag sareng pangaruh basa Indonesia kana kamekaran basa Sunda ti jaman kolonial, Orde lama, Orde Baru, dugi ka ayeuna. Ogé perkawis kawijakan pamaréntah ayeuna dina ngamumulé tur mekarkeun basa daérah.

Eta makalah  diserat dina basa Inggris tur dipublikasikeun dina internét, sumebar ka mana-mana, sarta kabaca ku salah sahiji lembaga di Perancis nu hayang nyalametkeun basa-basa di Afrika, hususna di Mali. Mikihiro diulem ku éta lembaga kanggo janten panyatur dina seminar.

Numutkeun Mikihiro, dumasar hak asasi basa, hiji basa mibanda hak pikeun hirup nu kedah dipiara sareng dimumulé ku sadaya pangeusi  dunya. Ulah dugi ka basa internasional ngadéséh basa nasional, basa nasional ngadéséh basa lokal (basa daérah), basa lokal ngadéséh basa wewengkon.

Ku margi kitu, manawi aya saéna upami urang sadaya ngaraos reueus yén kamekaran  basa Sunda sareng kawijakan pamaréntah dina ngamumulé tur mekarkeun basa daérah, dianggo conto ku nagara deungeun. Salajengna, mugia rasa kadeudeuh ka basa Sunda nu tos ilang timbul deui, nu aya kénéh langkung anteb deui.