Giwangkara Nu Medal Taun 1972 Aya Nu nganggap Taya Dikieuna

oleh
Koran Sunda Giwangkara, Majalah Mangle jeung Majalah Cupumanik. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com Nalika Kongres Basa Sunda nu ka-9 di Bogor, para ahli basa Sunda medar makalahna. Eta makalah didokumentasikeun tur di muat di Majalah Bulanan Cupumanik Bandung. Aya hiji makalah nu judulna “Civic Journalism: Budaya Sunda Jalingkak, Media Sunda Ngoceak” karya Budhiana Kartawijaya.

Dina eta tulisan diantarana diungkabkeun, “Coba geura, ditilik tina sisi jumlah media mainstream Sunda nu aya di Bandung upamana, apan bisa diitung ayeuna mah. Geura nya nu aya teh Majalah Cupumanik, Mangle, Koran Galura, Sunda Midang, Seni Budaya, Ujung Galuh, Cakakak, Bina Da’wah jeung Majalah Sora. Atuh di luarna, nu kacatet rada manjang teh majalah Balebat ti Bogor.

Tapi mun seug dibandingkeun jeung taun 1960-1970-an, kacida ganjorna kaayaan media Sunda mainstream teh. Da harita mah teu sirikna merul atuh. Geura nya urang tatataan sababaraha ngaranna: Sari (1963), Sangkuriang (1964), Majalah Sunda (1965), Campaka (1965), Kutawaringin (1966), Baranangsiang (1966), Pelet (1966), Giwangkara (1972), Galura (1972), Gondewa (1972), Kawit (1974), jeung sajabana ti eta.”

Nitenan eta tulisan, Giwangkara, nu ngaran lengkepna asalna “Sunda Post Giwangkara” tuluy jadi  “Koran Sunda Giwangkara” sarta ayeuna “Tabloid Sunda Giwangkara”  teh dianggap “taya dikieuna”. Padahal ti barang lahir taun 1972, Giwangkara,  (anu dianggap sarua lahirna jeung Galura dina eta makalah, padahal Galura mah umurna sahandapeun Giwangkara) nepi ka ayeuna geus kolot masih jagjag waringkas, najan kadangkala lesu, ngalehleh, kacapean, malah kungsi kapaehan, nepi ka “matisuri”. Tapi, Giwangkara masih tetep kuateun ngasrek aprak-aprakan, ti tungtung wetan nepi tungtung kulon tatar Sunda, sarta ti basisir kidul nepi ka basisir kaler Jawa Barat.

Lian ti eta, Giwangkara sok laha-loho ka kampus-kampus di Bandung. Malah jeung Disdik Propinsi (harita Dinas P & K) mah kungsi gawe bareng ti taun 1988 nepi kadieunakeun ngalaman “matisuri”. Ngan, meureun teu kaengeuheun tea.

Di basisir kaler Giwangkara dibaca ku  warga Cilamaya Karawang, nu panyatur basana basa “Jawa” (basa Cirebon dialek Karawang). Utamana dibaca ku guru-guru SD, dipake bahan referensi jeung media belajar di sakola.

Ku ayana Giwangkara, para pamaca ngarasa kabantu “ngapalkeun” kabeungharan kecap (vocabulary) basa Sunda. Tangtuna oge, moal matak pinter basa Sunda ka nu maca, da memang teu kudu pinter kabeh, matak barabe. Minimal nu maca ngarasa reueus boga media Sunda. Ulah nepi ka era ngagunakeun basa Sunda, ulah nganggap kampungan kana basa Sunda. Kuduna mah para pamaca  teh nganggap basa Sunda mangrupa “Basa Nagara” di “Nagara Sunda”.

Memang, data di dunya kacida lobana. Urang biasana narima data ti media (alat) atawa ti nara sumber. Alusna, mun sempet mah urang narima data ti sababaraha media tuluy ngayakinkeun (konfirmasi) ka  nara sumber, sangkan data teu mengpar tina fakta, cara data media Sunda, Giwangkara, koran nu pangkolotna di tatar Sunda dianggap taya dikieuna.