Ngala Rambutan Aceh di Leuweung Sanget Seuseupan Meri

0
Ki Sobat (katuhu) di kebon rambutan. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, bewarajabar.com — Aya 100 tangkal pelak rambutan dina lahan sahektar di tanah pagunungan blok leuweung Seuseupan Meri, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan, Karawang tatar kidul. Nu melakna Ki Sobat,  warga Kampung Geredeg Desa Cintaasih.

“Kapungkur ieu lahan  mangrupi leuweung, rea kakayonna. Saprak dipeser ku pun bapa almarhum, lahan teh dikebonan. Salajengna ku abdi dipelakan rambutan. Alhamdulillah hasilna mucekil,” ceuk Ki Sobat, basa ngobrol di kebonna sawatara waktu katukang.

Pelak rambutan buahna arasak, karoneng. Sawareh semu beureum. Atuh ngobrol teh diselang ku gadag-gidig ngilikan tangkal rambutan nu leubeut bari ngalaan buahna.

 Kebon rambutan teh jauh ka  lembur. Mun di tempat sejen  jigana moal pati ngari, sok aya wae nu maling teu ditungguan mah. Tapi di ieu kebon, pelak naon wae aman, tara aya nu maling, sabab tempatna kaasup sanget, sarieuneun nu maling teh. Mun sambarangan ulu-ala matak aya mamalana.

Kungsi aya nu datang ka Ki Sobat  menta dihampura. Eta jalma sok ngala awi di eta kebon tanpa bebeja heula. Hiji mangsa dirina ningali oray gede tur panjang kacida, awi sadapur diringkelan. Eta jalma teh reuwas kasieunan nepi ka gering.

Nu ngawenehan oray teh lain dina awi wungkul, aya oge nu ngawenehan dina  rambutan. Dina buah rambutan nu asak  rea oray laleutik ngaringkel. Oray teh nyaringkah sanggeus disieuhkeun ku nu boga kebon.

Loba kajadian aheng di ieu wewengkon, utamana sabudeureun Cinyusu jeung Wahangan Seuseupan Meri nu caina teu saat-saat najan usum halodo. Teu jauh ti cinyusu, kungsi aya jalma ti tempat sejen nu ngadon tapa.  Hiji peuting rarasaan nu tapa aya kareta api nyurungkuy rek ngageleng manehna. Manehna luncat sieun kageleng. Atuh tapana jadi batal. Aya oge nu ngawenehan oray kenit (oray hideung) ngaringkuk minuhan cinyusu, gedena sadege tangkal jambe, panjangna kurang leuwih 7 meter.

Kajadian sejen, basa barudak ngabeberik toed, meuntas wahangan anjog ka ieu kebon. Katingal aya nu ngagulutuk sagede teko, wangunna buleud warnana bodas. Anehna nu ngagulutuk teh ti handap ka luhur.

Ari kebon rambutan pernahna tonggoheun cinyusu jeung wahangan Seseupan Meri  nu nyambung ka Cisaga tur ngagabung di Naggerang sarta ngamuara ka Cigeuntis. Cigeuntis ngahiji jeung Cibeet nu ahirna nyampur jeung  Citarum.

Cinyusu Seuseupan Meri aya di kaler-wetan kebon rambutan. Ari Wahangan Seuseupan Meri jeung Cisaga aya di wetan-kiduleunna. Saolah-olah kebon teh dijaga ku wahangan nu sanget. Kitu nu didadarkeun ku Ki Sobat.

Sanggeus ngala rambutan meunang sakarung, tuluy tatan-tatan mulang. Ki Sobat jeung putrana, Edwin, nagggung rambutan. Turun ti kebon rambutan ngaliwatan Cinyusu Seuseupan Meri, mapay-mapay galengan sawah.

Anjog ka lembur reureuh heula. Karasa cape leumpang teh , cacakan ukur leumpang, komo mun bari nanggung cara Ki Sobat. Tapi ari Ki Sobat mah nyalse weh jiga nu teu cape. Munasabah kituna teh, da dirina mah geus manukna.

Ki Sobat teh Endang Basri, S.Pd. Ayeuna mingpin SMP Negeri 5 Karawang Barat. Pernahna di puseur kota. Ayeuna mah inyana  tara “leuleuweungan” tapi “kokotaan”.

Tinggalkan Balasan